iIdealna

50 tekstów – auto­rem jest iIdeal­na.

Piękne wspom­nienia, dręczą mnie i spędzają sen z powiek...
Gdy budzi się noc, op­la­tają mój umysł i ser­ce, niczym trujący bluszcz... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 lutego 2012, 10:10

Człowiek jest w sta­nie wiele znieść i przyz­wyczaić się do wszystkiego...

Pat­rząc wstecz, z per­spek­ty­wy cza­su, jes­tem pełna podzi­wu dla sa­miej siebie, że dałam radę znieść ty­le złego...

Żyjąc chwilą obecną, ze zdu­mieniem pat­rzę, że pot­ra­fię żyć, bez ko­goś, bez ko­go jeszcze niedaw­no nie wyob­rażałam so­bie życia... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 lutego 2012, 21:22

Cóż za paradoks...
Wspom­nienie tych naj­piękniej­szych chwil, spra­wia mi naj­więcej cierpienia... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 16 stycznia 2012, 21:30

Zniknął na zawsze...
W jej życiu nie po­zos­tał po nim żaden ślad... Na­wet fotografia...
Gdy­by nie ty­siące wspom­nień za­pisa­nych w jej pa­mięci i ra­na w jej ser­cu, było by tak jak­by się nig­dy nie poznali... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 stycznia 2012, 18:42

Naj­ważniej­sza w życiu umiejętność - uczyć się na włas­nych błędach i wy­ciągać z te­go wnios­ki na przyszłość... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 stycznia 2012, 22:56

Ser­ce? Ja nie mam serca...
Od­dałam ko­muś... daw­no te­mu... i nig­dy już do mnie nie wróci... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 grudnia 2011, 02:34

Cza­sami widzi­my tyl­ko to, co chce­my widzieć...
A po­tem ot­wiera­my oczy i...
dom­niema­ny wróg, oka­zuje się cichym przyjacielem... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 grudnia 2011, 20:39

Od­dychała głębo­ko, za­ciągnęła się uwodzi­ciel­sko i wy­pełniła płuca po brze­gi, a wy­dycha­ne po­wiet­rze, prze­siąknięte było miłością do mężczyz­ny jej życia... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 listopada 2011, 01:51

Nad­szedł czas spre­cyzo­wać pragnienia...
Wyjść życiu na przeciw...
Za­wal­czyć o marzenia... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 października 2011, 10:16

~ Być z ka­mienia i nie czuć nic!
Z dnia na dzień, bez uczuć i emoc­ji żyć...~

Jeśli cza­sem te­go chcesz i o tym tyl­ko marzysz...
Spójrz za­tem, jak in­tensyw­nie żyjesz i ja­kim pięknem świat uczuć darzysz... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 października 2011, 08:56

iIdealna

iIdealna

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność